Následující obsah vznikl postupně v průběhu doktorátu mezi lety 2017 a 2022. Každá sekce byla napsána téměř hned po uvedených událostech. Dne 29. září 2022 jsem úspěšně obhájil. (Poslední aktualizace 16. února 2023.)


Tenhle rok jsem se hlásil na doktorát na FIT ČVUT, a možná by někoho zajímalo jak takový proces vlastně probíhá.

První a nejdůležitější krok je najít si školitele. Měl by to být člověk, který se zabývá tím, co chceš zkoumat. Může ti pak pomoci při nejasnostech a vést cestu výzkumu. Školitel by měl být alespoň docent (lze domluvit výjimku pro PhD), a protože docenti nemají moc času nazbyt, tak vznikla role školitel specialista – což je taková náhrada za školitele co nemá čas.

Přijímací řízení

Bylo nutné vyplnit a podat na oddělení pro vědu a výzkum: přihlášku, odborný životopis a charakteristiku rámcového tématu. Přihlášku je možné podat elektronicky a vytisknout ji, důležitý pro administraci je kód přihlášky.

Po odevzdání těchto informací nás pak kontaktovali, kdy se koná přijímací pohovor. Zde je podstatnou výhodou, když se přijde podívat školitel, protože dokáže ostatním vysvětlit, co se bude zkoumat. Pohovor neprobíhá jako pohovor, ale spíše jako krátká prezentace s chvilkou otázek. Bylo na to 15 minut, za 7 jsem byl venku protože pospíchali.

Celkově se vědecká rada na přijímačkách snažila být příjemná, ale protože je v časovém pressu, tak na mě pospíchali, a nebyl čas rozebírat detaily. V doporučení přípravy k přijímacímu pohovoru byla spousta věcí, na které se rada ani nekoukla, takže moje handouty přišli vniveč. Překvapivě tedy, prezentace bude asi nejlepší prostředek prezentace informací obecenstvu, které to nijak zvlášť nezajímá. Co je zajímá, na to se ptají: Cože se teda bude zkoumat? (zde pomůže školitel)

Vyrozumění o přijetí přišlo elektronicky ještě ten den, papírově pak ten den ještě odesílají doporučeně (lze ale vyzvednout na odd. VaV).

Zápis a vytvoření ISP (individuální studijní plán)

Přibližně měsíc před začátkem semestru je nutné přijít zápis (za mě to bylo 4.9.2017). Zápis se vyřizuje individuálně s referentkou pro vědu a výzkum ↗. Je potřeba odevzdat: žádost o zaslání stipendia, čestné prohlášení, a prohlášení o seznámení s pravidly používání sítě ČVUT.

Po zápise je potřeba se se školitelem domluvit na studijním plánu. Plán obsahuje několik předmětů, za každý student dostane 4 kredity (nehledě na to, kolik kreditů má předmět normálně). Předměty ale musí schválit rada a tak není možné si zapsat cokoli. Zpravidla dva předměty by měli být z FITu, a zbytek může být z jiných fakult. Já si nechal zapsat předměty z MFF UK, kde nemají dedikované doktorandské předměty - tak je potřeba si vybrat alespoň magisterské, protože bakalářské u nás neschvalují rádi.

Do studijního plánu jsem si rozvrhl dva předměty z fitu (PI-PPA a PI-TGR ↗) a tři z matfyzu (Aprox. algo ↗, Graf. algo ↗ a Prob. tech ↗) - rozvrhované předměty KAMu byly na jejich stránce ↗.

Termín jednotlivých předmětů se často rozvrhuje necentrálně – domluvou. Na MFF-KAM se na začátku semestru koná úmluva, kde se učitelé domlouvají s žáky, kdy a kde budou jejich předměty, tak aby se termín hodil co nejvíce lidem. Hromadné povinné předměty jsou ale i na KAM rozvrženy centrálně, čehož jsem si první semestr nevšiml a prošvihl tak první přednášku z Pravděpodobnostních Technik.

Změna ISP

Pokud je potřeba během studia předměty ISP změnit, tak to není takový problém. Je potřeba zažádat o změnu individuálního studijního plánu ↗.

Já jsem to potřeboval, když jsem zjistil, že Aproximační algoritmy nebudou v kýženém semestru vyučované, tak jsem místo toho měl Kombinatoriku a Grafy III ↗.

Formální cíle

Každý doktorand musí splnit několik věcí ↗ a dosáhnout 30 kreditů, z toho:

 • 16 - 24 kreditů za povinné odborné předměty z ISP,
 • alespoň 6 kreditů z vědecké činnosti ↗ a
 • právě 4 kredity za pedagogickou praxi (1 za dvě cvičení za semestr).

A to vše pouze za první dva roky doktorského studia. Potom je potřeba odevzdat minimum a ukázat, že práce někam vede. Aby toho nebylo málo, tak se ještě dělají státnice. Pak už doktorandovi zbývají dva roky na dopsání práce.

Následuje přibližná timeline doktorandského studia (berte s nadsázkou):

drawing

Update 2019: Tyto požadavky jsou od roku 2019 již značně jiné; celkem je potřeba 26 kreditů ve složení

 • 16 - 24 kreditů za povinné odborné předměty z ISP
 • alespoň 6 kreditů z vědecké činnosti.
 • nejvýše 4 kredity za pedagogickou praxi (1 kredit je za dvě cvičení za semestr)

Update 2022: Tyto požadavky se znovu změnili s ŘDS 2021. Nyní je potřeba:

 • splnit 2-6 povinných oborových předmětů z ISP

To je tak nějak vše. Podmínky na vědu se přesunuly z arbitrárního počítání bodů na to, že v rozpravě (viz dále) by měly být pouze publikované výsledky.

Technická zpráva

Je neoponovaná zpráva rešeršního charakteru v rozsahu článku (cca 5-15 stran), která se odevzdá do systému VaV, a měla by být prezentovaná vědecké skupině doktoranda (dle dohody). Je to spíše byrokracie, a nikdo to pořádně nekontroluje – uvažuje se o jejím zrušení. (pozn. 2020: již byla zrušena)

TR-FIT-19-04-Blazej.pdf

Odborná zpráva (minimum) a odborná rozprava

Je větší zpráva (než ta technická), která obhajuje, že je práce doktoranda disertabilní. Má mimoškolního oponenta, a prezentuje se anglicky před několika důležitými lidmi. Zprávu je možné sepsat i stylem souboru článků se spojovacím textem (tak jsem to udělal).

Má oponentura probíhala 24.6.2019, v dopoledním bloku celkově čtyř lidí. Byl na ní P. Tvrdík, Š. Starosta, T. Valla (vedoucí) a M. Balko (oponent). Započala mou prezentací, kde jsem během cca 15 minut zavedl potřebné technické pojmy a vysvětlil dosažené výsledky. Poté se cca 10 minut četl posudek vedoucího a oponenta. Následovaly otázky oponenta a diskuse o výsledcích. Protože mi v práci chyběl jeden důkaz (nebyl obsažen v textu vloženého článku), tak se na něj zeptali, a celý jsem ho odprezentoval na tabuli (cca 10 minut) Nakonec jsem byl vyzván prezentovat další postup práce na disertaci; tam jsem uvedl možné směry, kterými se můžeme ubírat. P. Tvrdík se nás snažil nasměrovat nějakým konkrétním směrem, aby výsledná disertace nebyla jen souborem náhodných článků s pouze povrchní vazbou přes téma. Konec završilo hodnocení angličtiny (rozprava je zároveň zkouškou z angličtiny; celou dobu jsme mluvili anglicky) kde mi Starosta vytkl čechysmus slovního pořadí, a pár drobností. Pak jsem byl na 3 minuty vykázán. Když mě pozvali zpátky, tak vyhlásili, že můžu pokračovat v práci, a pogratulovali.

OR-FIT-24-06-Blazej.pdf

Státní doktorská zkouška (SDZ)

Koncem 3. roku mají doktorandi mít hotové doktorandské státnice (jdou složit i dříve). Je potřeba vyplnit Přihlášku ke státní doktorské zkoušce ↗ a podat ji do termínu z harmonogramu ↗. V našem roce to bylo 2 měsíce předem 3. 2. 2020. Jarní termín SDZ byl 14.4.–17.4. Dne 24.2. nám napsali složení komise a termín 14.4. 12:00–15:00. Nakonec byl 9.4. termín SDZ kvůli viru odložen.

15.5. nám bylo dáno na vědomí, že termín SDZ bude 1.6. Znovu jsme se 2 týdny učili, a připravili si obleky.

Průběh samotné zkoušky byl poměrně zvláštní, hlavně kvůli viru. Můj čas měl být 15:40–16:20, ale když jsem přišel na přípravu v 15:10, a viděl, že kolega, který měl být zkoušen je ještě na přípravě, tak mi došlo, že asi nejde všechno podle plánu. Komise měla sekeru 20 minut. Po 60 minutách přípravy jsem přišel na řadu. Vybral jsem si k SDZ témata ‘Teorie grafů a kombinatorika’ a ‘Teorie grafů’. Může se zdát, že budou mít velký překryv, ale jde spíše o návaznost.

 • Teorie grafů a kombinatorika – Grafové modely, neorientované grafy, izomorfismus, sousednost, souvislost, orientované grafy, silná souvislost, prohledávání grafu do hloubky a do šířky, topologické uspořádání, dominující a nezávislé množiny, barevnost, planarita, regularita a symetrie grafů, stromy, kostry, kružnice, minimální kostry grafu, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, návrh hladových algoritmů. Základy kombinatoriky, princip inkluze a exkluze, mohutnost množin konečných struktur (zobrazení, relací, stromů ap.).
 • Teorie grafů – Speciální třídy grafů (intervalové, chordální a perfektní). Stromové struktury (stromový zdvih, cestný zdvih, klikový zdvih). Pokročilá barevnost grafů (seznamová barevnost, vybíravost, hranová barevnost). Toky a řezy. Náhodné grafy (pravděpodobnostní algoritmy, webový graf). Vizualizace grafů.

Čtete správně, první okruh je látka, kterou učíme druháky bakaláře. Na druhý okruh je zajímavější (až na to že ‘zdvih’ má být ‘šířka’), za mě se to neučilo, ale teď už je předmět GAK, kde se veliká část tohoto okruhu bere (speciální třídy a barevnost).

Konkrétní otázky byly cca

 1. Min kostry a cesty, Dijkstru, Jarníka, rozdíly a podobnosti; Union-find struktura; Catalanova čísla a jejich vztah k bin. stromům.
 2. Stromová, cestová a kliková šířka, vztah mezi nimi, návrh algoritmů nad stromovou dekompozicí, Courcellova věta

Na zkoušku bylo 40m, takže jsme si nestihli ani popovídat. Veliké části otázek jsme museli přeskočit, protože nebyl čas. Celkově jsem docela zklamaný, protože jsem uměl vychytávky jako důkaz $\log^*n$ složitosti u Union-find, odvození Catalanova čísla přes generující funkce, a algo. pro Steinerův strom na stromové dekompozici, ale na to se nedostalo.

Disertace část 1/2

Tzv. Sága o dvou bodech: V roce 2019 nám pod nohama změnili podmínky. Pro mě v této fázi byla nejdůležitější podmínka pro odevzdání disertace. Původní verze v2016 (čl.18, odst.2) dovolovala odevzdat ve chvíli, kdy měl člověk alespoň 2 konferenční články nebo alespoň 1 žurnálový článek. (Tyto se mají vztahovat k DP, a student má být ‘hlavním autorem’, což je nedefinovaný pojem.) Nová legislativa v2019 (čl.16, odst.1) doktorského studia tyto podmínku mění :(yay!) a požaduje 2 body, které je potřeba získat následujícím způsobem (aneb sága o dvou bodech):

 • Bodíky se počítají dle čl.9 odst.3
  • do autorského podílu doktorandovy publikace se nepočítá jeho školitel a školitelé specialisté (či vedoucí při internacionalizaci)
  • pokud je podíl jiný než rovnoměrný, tak je potřeba extra dokument
 • Za tímto účelem se jako publikace uznávají pouze články vyšlé v recenzovaných časopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí s recenzním řízením nebo články ke dni odevzdání DP přijaté k publikování v recenzovaných časopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí s recenzním řízením.

Stejně jako předchozí verze pravidel se neuvažuje prestižnost publikace, ale od daného minima se počítá vše rovným dílem. Oproti původní se ovšem dělí podíl dalšími spoluautory. Tyto dvě věci zvýhodňují sólo publikace (se školitelem) na horších konferencích – dobrá práce :|

Nová legislativa v2021 (čl.16, odst.5) tyto pravidla nechává, a lépe definuje autorský podíl (na který se ovšem neodkazuje, ale je v čl.5 odst.3).

O této podmínce jsem se dozvěděl v půlce roku 2021 (myslel jsem, že funguje ta z r. 2016) a počítal bodíky – dopočetl jsem se 5/3 ze článků, které jsou k tématu práce, a 31/30 z ostatních. Naštěstí šlo zažádat o prominutí podmínky dle Rozhodnutí o opatřední k ostranění tvrdosti aplikací ŘDS pro doktorandy zapsané před zavedením ŘDS z r. 2019. Má žádost byla posouzena předsedou oborové rady programu a potom podepsána děkanem. Nyní mohu odevzdat, ale bojím se o další generace doktorandů, kteří budou mít bujnou spolupráci s dalšími vědci jen proto, aby je to potom kouslo do zadku.

Postdoc

Koncem doktorátu byl čas se začít ohlížet po postdocu. Zde je dobré se přihlásit na DMANET ↗ a sledovat nabídky na postdoc pozice. Taky existuje web cstheory-jobs ↗.

Přihlášky se posílají zhruba 7 měsíců dopředu. Chtějí, aby uchazeč dodal/prokázal následující (lepší pozice mívají těžší nároky). přikládám svá pozorování a doporuční kolegů

 • mít praxi ve vybraném tématu
 • životopis
  • vzdělání (od vš; včetně závěrečné práce; vyznačit nedokončné a příslušné ranky v zahraničí, e.g. master)
  • seznamem publikací (pokud lze, zahrnout i odeslané)
  • vedení studenti
  • granty (alespoň participace)
  • organizace (seminářů, soutěží, výpomoc na konferencích)
  • přednášky (určitě konferenční, možná i další; prokázat aktivitu)
 • research statement – stránka o tom
  • co chci u nich dělat za vědu, a
  • proč mě vlastně chtějí
 • doporučení, což může vypadat různě
  • jména a kontakty na alespoň dva doporučující
  • 2x doporučující dopis (odeslaný přímo od jejich autorů)
 • (docela často) dokončené Ph.D. (ikr)
 • Ph.D. nebylo ukončeno před více jak 5ti lety
 • 3 best paper preprints

Vyžaduje se umět

 • nezávisle publikovat
 • pracovat ve skupině vědců
 • neproblematicky zvládnout angličtinu

Často je součástí i videopohovor. Je také potřeba dávat pozor na to, jestli

 • je potřeba učit – nechceme
 • je rozpočet na cesty (konference) – chceme

Sám jsem se trochu hlásit pokoušel, ale bez obhájení DP a dalšími omezeními (nechci rozvádět) to je trochu problém.

Lze se také dohodnout jinak než přímo přes postdoc výzvu – pokud uchazeč zná dobrou lokaci či lidi, tak se s nimi může dohodnout napřímo. Toto je způsob, který zvolilo hodně lidí, kterých jsem se ptal.

Grant

V dubnu 2022 jsem žádal o GAČR grant, vice info lze najit v postu o grantu.

Disertace část 2/2

Jedním z úkolů disertace je svázat zkoumaná témata to celistvého balíčku. Pokud je práce opravdu pouze na jedno velmi konkrétní téma, tak lze články jen vlepit za sebe a vložit text, který vysvětluje jejich kontext v práci – toto není můj případ. Mým pojícím materiálem je to, že hlavní příspěvky jsou ve hrách na grafech, kde jsme zkoumali složitost.

Odevzdání Disertace

Předběžný plán byl odevzdat disertační práci zhruba v dubnu 2022. Ovšem, došlo ke mě, že by nebylo od věci si zažádat o postdoc outgoing grant od GAČRu. Psaní žádosti se protáhlo zhruba na 3 týdny, jak jsem psal výše. Dohodli jsme se se sekretářkou pro vědu a výzkum a dalšími aktéry pro zařízení obhajoby disertační práce tak, aby bylo možné mít obhajobu nejpozději koncem září. To ovšem vyžadovalo, aby byla práce odevzdaná s dostatečným předstihem – v půlce června.

Odevzdat se mi podařilo 17. června, a kolotoč schvalování se rozjel. Předseda ORP poslal předjednaný návrh komise k obhajobě, a spustilo se hlasování (na které bývají 3 pracovní dny). Komise byla schválena a tak se rozeslaly žádosti lidem k oponentuře a členství v komisi.

Obhajoba

Při čekání na obhajobu nebylo moc co dělat. Práce je hotová a už není způsob jak něco ovlivnit, a tak jde trochu o mrtvý čas, který jsem vyplnil prací – během léta proběhlo několik zahraničních návštěv a konferencí. Postupně se objevovali posudky, které mi sekretářka posílala jak přicházely. Poslední posudek přišel 22. srpna a v komisi se narychlo dohadoval termín obhajoby, který padnul na 29. září.

Po optání jsem od sekretářky dostal rozvrh průběhu obhajoby dizertační práce, kde jsem zjistil následující.

 • je zhruba na 60-100 minut, mám přijít 15m předem
 • očekává se oblek / kravata+sako
 • mluví se zpravidla anglicky
 • veřejnost se může přijít podívat

Na obhajobě bylo od fakulty zařízeno občerstvení. Samotná obhajoba potom probíhá následovně (časy jsou zhruba):

 • 5m předseda představí doktoranda a navrhne 2 zapisovatele z komise
 • 5m školitel řekne krátkou verzi svého posudku
 • 25m doktorand prezentuje svou disertační práci
 • 20m oponenti řeknou krátkou verzi svých posudků společně s případnými dotazy
 • ? dále může probíhat další diskuse nad prací; po vyzvání i s případnou veřejností
 • 10m neveřejná diskuse (může zůstat jen komise a školitel), tajné hlasování
 • 5m veřejné vyhlášení výsledku

Zde je má prezentace. Samozřejmě jsem neříkal jen to co bylo na slidech, ale byl k tomu komentář navíc.

Po obhajobě bylo doloženo potvrzení o získání doktorátu na GAČR, protože podmínky grantu vyžadovaly abych obhájil do konce září.

Promoce

Již před obhajobou jsem byl vyzván k rozhodnutí o účasti na promoci, která se konala 22. listopadu 2022. Konala se v betlémské kapli a byli zde jen promoce všech doktorů všech fakult, tak i docentů a emeritních profesorů. Velikostně se akce podobala klasickým promocím (bc a ing).

Postdoc

Nakonec jsem si našel v lednu 2023 postdok pozici o kterém budu vytvářet postdoku post; berte ho jako duchovní pokračování tohoto postu.


Tím končí mé myšlenky nad doktorským studiem. Program jako takový nebyl dokonalý, ale rozdíl v jeho průběhu v roce 2017 a v roce 2023 je výrazný – hlavně zrušení nesmyslných požadavků. Jde vidět, že se Š.Starosta o program stará, ale stále je na čem pracovat. Pro případnou konzultaci o samotném programu je nejlepší se pobavit s těmi, které ho aktuálně studují. Moje rady brzy budou irelevantní vůči nejnovějšímu stavu doktorského programu, ale myslím, že nenastane čas, kdy bych nemohl domluvit někoho, kdo by se o doktorském studiu rád pobavil.

Jsem rád, že existuje tento blog – můžu si tak čas od času připomenout, co všechno se za ty roky vlastně stalo. Původně jsem ho založil kvůli zveřejnění kódu a dat z mého prvního článku. Časem však přerostl na něco, za co jsem, pokud se tak mohu vyjádřit, hrdý. Ne všechny blog posty jsou ve stavu, abych byl spokojen, ale tak to bude nejspíše vždy – dokud nevymyslím nějaký způsob, jak stránky přehledně spravovat. Neočekávám, že by post někdo četl až sem, tak případnému čtenáři děkuji za přečtení :) a teď paragraf lorem ipsum, aby se poslední věta nedala tak lehce najít. Dempštík zářibítle repš ročba uk ež svuží tašihun rokloš. Trutide te úz prápemlšta kurtalác potavač ek hmoton plezemek svot. Úz kotomíl nouce levošpér lušpráň ek ožbín žtí madochoj oněž. Vtěmlí rotede un tarbucha pištulafa rovnočára lusměmarda čebumazín kolomoš konorát. Ož arčopet hrotosečka veň c ejž vrpice un suběrák skohlík. Horentus jna rozlusně lynšparón jna latipert. Švidruba oš dlakoruch jna. Vysokolezník tarše vokoršík ochvatel tunívek odhá třepolína ek n zad. Zarděška vyštěpačil úmole vybureto perceřík rosovrnec skrblivo e rpě trobedej. Omleždo pakrtán kleš hošletěj porcovace uš vertulašník ždok du urtě. Poženátro paprnáč še lynhosnice vrokták še erše c vrmosne omulár. Těžirudník d ojeň te e mrolík zněčice ed podouchle otykule. Okrun lapetuár.