Info

 • Kontakt: blazeva1 (na) fit.cvut.cz
 • Konzultace: Po domluvě
 • Kde mě najdete: NB 341b

 • body za aktivitu dostanete za předvedení správného řešení úlohy, nebo odevzdání úkolu z minulého cvika na papíře (každý za 0.5 bodu, max je 5 bodů za semestr)

1. cvičení 23.2.2017

 • hodnocení, k-regulární graf s n vrcholy, grafy (normální/acyklické) bez stoků či zdrojů (spousta kombinací), mocniny matice sousednosti, rychlé mocnění

úkoly do příště

 • Je pravda, že každý orientovaný graf obsahuje acyklický faktor?

2. cvičení 2.3.2017

 • Def. relaci ~ , u~v právě tehdy, když existuje cesta mezi u a v. Dokažte, že ~ je ekvivalence. Dokažte, že ekvivalenční třídy ~ jsou právě komponenty souvislosti grafu G. Jak tato relace funguje u orientovaného grafu?
 • Procvičení Havlovy věty
 • Každý graf co je 2-souvislý je i hranově 2-souvislý
 • Každý 2-souvislý graf obsahuje kružnici

úkoly do přespříště na papíře

  1. (obtížná) Ukažte, že ve 2-souvislém grafu leží akždé dva vrcholy na společné kružnici. (můžete použít indukce dle nejkratší cesty)
  1. S použitím řešení úlohy 1 (předpokládejte, že jste vyřešili) ukažte, že ve 2-souvislém grafu leží každé dvě hrany na společné kružnici.
  1. Mějme DFS co prochází hrany od nejmeních ID vrcholu. Kategorizujte hrany DFS-stromu grafu G={{0,1,2,3,4,5},{(0,1),(0,3),(1,2),(1,3),(2,0),(3,0),(0,4),(4,5),(5,1),(5,3)}}. Jak dopadne kategorizace hran, když je G neorientovaný.

3. cvičení 9.3.2017

 • Každý graf sestrojený z kružnice přidáváním uší je 2-souvislý
 • Algoritmus hledání mostů a artikulací
 • Vrchol v je artikulace <=> všichni jeho sousedi s ním leží na společné kružnici
 • Algoritmus pro hledání silně souvislých komponent
 • Vlastnosti kondenzace grafu a jak ji najít
 • Příklad pro definici ekvivalence dle výsledné kondenzace

úkoly do příště na papíře

 • Mějme definovánu ekvivalenci A ~ B <=> kondenzace A a B jsou isomorfní. Najděte třídy ekvivalence pro |V(A)|<=3 |V(B)|<=3 (bylo na cviku), rozřaďte všechny možné neisomorfní orientované grafy do těchto tříd.

4. cvičení 16.3.2017

 • spousta cvičení na rozdíl mezi řezy (odděluje zdroj a stok), elementárními řezy (daný přechodem z množiny A do B) a v inkluzi minimálními řezy (nelze odebrat hrana řezu, aby zůstalo řezem)
 • nešikovně vysvětlený algoritmus na toky
 • zdlouhavé vysvětlování, proč hledáme cestu i proti směru orientovaných hran
 • příkládek na toky
 • namotivování dělat progtest

úkoly do 6. cvika

 • dodělat progtest

5. cvičení 23.3.2017

 • zopakování toků
 • hranová i vrcholová souvislost je zhora omezená nejmenším stupněm grafu (u vrcholové bacha na kliky)
 • hledání grafu, u kterého je h. i v. souvislost menší, než nejmenší stupeň grafu
 • všechny vrcholy v inkluzi minimálním vrcholovém řezu vede hrana do každé komponenty souvislosti G’ (G po rozříznutí)
 • hrany v inkluzi minimálním hranovém řezu jsou vždy pouze mezi rozpojenými komponentami (které jsou vždy dvě)
 • souvislost K_n \ E(C_n) je n-3 pro n >= 5
 • algoritmus hledání stupně hranové a vrcholové souvislosti grafu
 • po připojení nového vrcholu ke k-souvislému grafu k hranami zůstane graf k-souvislý

úkoly do 6. cvika na papíře

 • (0.5b) najděte nejmenší graf takový, že je 3 vrcholově souvislý a existují dva nesousední vrcholy takové, že mezi nimi vedou alespoň 4 disjunktní cesty
 • (1b) dokázat, že pro hedání hranové souvislosti nemůsíme pouštět toky mezi všemi dvojcemi vrcholů, ale stačí mezi jedním vybraným vrcholem a všemi ostatními (zryhlení asymptoty o N)

6. cvičení 30.3.2017

 • K_n má n-1 disjunktních perfektních párování
 • perfektní párování v 3-regulárním grafu obsahuje všechny mosty
 • algoritmus pro hledání párování (+ perfektního)
 • svišti, díry, orel … a co když neznám čas, potřebný pro záchranu všech svišťů
 • pokrytí děravé šachovnice dominem
 • pokrytí děravé šachovnice věžmi tak, aby se neohrožovaly (co když se věže přes díry neohrožují)
 • povídání a příklad na systém různých reprezentantů a Hallovu větu
 • pro n > 3 různých množin A_1 , … , A_n kde |A_i|=n-3, kde sjednoceni všech A_i je X, |X|=n, dokažte, že množiny A_i mají systém různých reprezentantů
 • n je přirozené čislo, X je množina s n^2+n+1 prvky, S je systém n+1 prvkových podmnožin X takový, že s,d z S mají velikost průniku max 1. |S|=n^2+n+1. Ukažte, že S má systém různých reprezentantů.

úkoly do 7. cvika na papíře

 • Dokažte, že CNF formule, která má v každé klausuli právě n proměnných, a kde každá proměnná je v max n klauzulích je vždy splnitelná.

7. cvičení 6.1.2017

 • rovinnost, definice vrcholů, oblouků, stěn (pomocí obloukové relace a jejich ekvivalenčních tříd)
 • K_5 a K_{3,3} bez hrany jsou rovinné
 • odvození |E| <= 3|V|-6 a pokud nemá trojúhelníky, tak |E| <= 2|V|-4
 • každý rovinný graf bez trolúhelníků má vrchol stupně max 3
 • rovinnost 3D a 4D hyperkrychle
 • obecná eulerova formule |V|-|E|+s=1+k
 • zakreslení K_5, K_6, K_7 na toroid

úkoly do 8. cvika na papíře

 • dokažte, že rovinný graf G lze do roviny zakreslit bez křížení hran je ekvivalentní s tím, že G lze na sféru zakreslit bez křížení hran

8. cvičení 13.4.2017

 • duál grafu - definice, spojitost kostry a kostry duálu
 • nezávislost, klikovost a barevnost grafů
 • bipartitnost hyperkrychle
 • First Fit algoritmus barvení a hledání grafů, ne kterých funguje špatně

úkoly do 9. cvika na papíře

 • (0.5b) určete minimální počet vrcholů grafu s minimálním stupněm pět
 • (0.5b) vytvořte rovinné zakreslení minimálního grafu, který má minimální stupeň pět

9. cvičení 20.4.2017

 • Floyd-Warshal algoritmus pro hledání nejkratších cest mezi všemi vrcholy
 • kdy je rychlejší pustit n x Dijkstru
 • upravit FW algo, aby hledal nejkratší kružnici, detekoval záporné kružnice, počítal s pravděpodobností, hledal reflexivně-tranzitivní uzávěr
 • rychlé hledání nejktratší cesty na stromech
 • Fibonacciho haldy - jak funguje, rychlost operací, základní pozorování

úkoly do 10. cvika

 • naučit se na test

10. cvičení (zápočtový test)

Výsledky AG2 zápočtového testu


11. cvičení 4.5.2017 (Pepa)

 • zopakování všech operací na fibonačkách na příkladě
 • fib. čísla rostou exponenciálně >= 1.6^n
 • sekcence operací tvořící fib. stom s hloubkou n
 • proč používají fibonačky obousměrný spojový seznam, proč nelze udělat extract min v O(1) a aplikace fibonaček na Dijkstru
 • zobecněný vyhledávací strom a (a,b)-strom
 • nalezení všech (2,3)-stromů reprezentující množinu {1,2,3,4,5}
 • vložte do prázdného (2,3)-stromu prvky: F ; S; Q; K; C; L; H; T ; V ; W ; M ; R; N ; P ; A; B; X; Y ; D; Z; E.
 • jak v těchto stromech hledat minimální prvek a následníka

úkoly do 13. cvika na papíře

 • (0.5b) jak se mění struktura (2,3)-stromu při vkládání prvků 1,2,…,n ? jaká je jeho hloubka v každém z kroků?
 • (1b) jak naimplementujete fci, co ve (2,3)-stromě najde medián v (log n)? popište případné úpravy stromu

12. cvičení (tento čtvrtek je pondělní výuka, odpadá)


13. cvičení

 • už jsem zapoměl, co jsme na tomhle cviku brali, ale ke zkoušce stejně musíte umět všechno :]