Info

 • Kontakt: blazeva1 (na) fit.cvut.cz
 • Konzultace: Po domluvě
 • Kde mě najdete: NB 341b

 • body za aktivitu dostanete za předvedení správného řešení úlohy, nebo domácího úkolu na tabuli

1. cvičení 7.10.2016

složitost ↗, model RAM ↗, graf ↗ (př: mapa ↗, kamarádi ↗), stupeň ↗, sousedi, princip sudosti ↗, regulární graf ↗, izomorfismus ↗ (hra ↗), automorfismus ↗

probraná témata

 • podmínky zápočtu
 • házení vajíček z paneláku (jedno, dvě, N)
 • kolik vypíše program hvězdiček?
 • formální zápis grafu G=({1,2,3},{{1,2},{2,3}})
 • vytvoření grafu se zadanými stupni, princip sudosti
 • automorfismus kliky a varianty
 • podmínky isomorfismu (#uzlů, #hran, stupně, sousedi, …)
 • dukaz izomorfismu grafů, pokud jsou jejich doplňky izomorfní

úlohy na doma

foo(q)
	for i := 1 to q do
		print(#)
foo2(N)
	for i := 1 to N do
		foo(i)
		j=1
		while j<=N do
			foo(j)
			j=j*2
 • Kolik se vypíše znaků # pro výše uvedený program, volání foo2?
 • Kolik hodů z paneláku o N patrech potřebuju, abych zjistil poslední patro K, ze kterého se vajíčko nerozbije, pokud mám jen tři vajíčka?
 • pro jaká N lze sestrojit graf, ve kterém mají pouze dva uzly stejný stupeň?
 • Zjistěte, které ze čtyř grafů (z tabule) jsou vzájemně izomorfní.
 • Zjistěte počet automorfismů pro kliku o šesti vrcholech, ze které jsme odebrali dvě hrany, které spolu nesousedí (tj. hrany bez společného uzlu), zkuste zobecnit na kliku s N vrcholy bez dvou hran.

2. cvičení 14.10.2016

cesta ↗, souvislost grafu ↗, orientovaný graf ↗, silná souvislost ↗, stromy ↗, kostry ↗

probraná témata

 • úkoly z minula (2x stejný stupeň, izomorfní grafy, Kn bez dvou hran)
 • jak na izomorfismus: stupně, vzdálenosti, cykly
 • slabá a silná souvislost, symetrizace, zdroj, stok, izolovaný vrchol
 • vstupní a výstupní stupeň vrcholu
 • indukovaný podgraf
 • existence cyklu v orient. grafu se vstupním i výstupním st. >= 1
 • dfs, chození králem, koněm po bludišti

úlohy na doma

 • existuje nesouvislý graf G, který má nesouvislý doplněk?
 • kolik existuje různých cest délky M mezi uzly x a y uvnitř kliky Kn
 • orientovaná cesta z 1 do 5, topologické uspořádání, vstupní & výstupní stupně, silně souvislé komponenty

graf (nejde moc vidět hrana co vede z 2->3 a 5->4):

1 -> 2
| _/ A
Vv  |
3 -> 4
| _-A|
V/  V
5 -> 6
 • určete všechny indukované podgrafy kliky K4
 • určete všechny (neizomorfní, tzn. prostě všechny) podgrafy kliky K4
 • jak se na následujícím bludišti dostane kulhavý kůň do cíle? (sestavte graf)

bludiště:

S....
..xx.
x.x..
.x..E

3. cvičení 21.10.2016

stromy, DFS, BFS, kostry, vzdálenost vrcholů

témata

 • úkoly z minula (orientovaný graf, cest délky M v Kn, neizomorfní podgrafy K4)
 • vlastnosti stromů
 • vnitřních uzlů pro zadaný počet listů a stupeň = (l-2)/(d-2)

 • zakořeněné stromy
 • kostry grafu a jejich počet
 • BFS a nejmenší vzdálenost vrcholů, # nejkratších cest

úlohy na doma

 • vypsat neizomorfní podgrafy K5 (vynechte podgrafy K4)
 • nejvyšší / nejnižší počet hran G s c komponentami
 • počet koster bipartitného úplného grafu K_{2,n}

(odpadá 28.10.2016)

kostry, topsort

úlohy na doma

 • vyberme hranu e z grafu G, existuje vždy kostra taková, že obsahuje hranu e?
 • jaká je (maximální) délka nejkratší cesty mezi libovolnými uzly u a v v grafu: K_n, K_{n,m}, C_n
 • zopakujte si topologické uspořádání a zkuste na tomto grafu (tentokrát to opravdu jde):

G, V(G)={1,2,…,12}, E(G)=

1->3,6,12
2->4,5,7,12
3->5,6
4->7,9,11,12
8->3
9->3,5
10->4,11
11->7
12->3,5,6,7,8
 • spočtěte, kolik různých top. uspořádání existuje ke grafu z minulé úlohy

4. cvičení 4.11.2016

opakování grafových algoritmů, topologické uspořádání

témata

 • úkoly z minule a odpadlé hodiny
 • běžci si pamatují některé, kteří doběhli před nimi, je možné rekonstuovat jednoznačné pořadí pouze z této informace?
 • hledání topologického uspořádání pomocí odřezávání listů
 • počet topologických uspořádání
 • hledání sqrt(n) nejmenších prvků v čase O(n)

úlohy na doma

 • jak rychle najít k-tý nejmenší prvek v neseřazeném poli
 • mějme rovnoramenné váhy, které umí rozhodnout která hromada kuliček je těžší
  • na kolik vážení zjistím, která z devíti kuliček je těžší?
  • na kolik vážení to lze pro 12 kuliček, a proč to nejde pouze na 2?
  • co když není jedna z kuliček těžší, ale má jinou váhu (je tedy buď těžší nebo lehčí)? Kolik vážení je potřeba pro 13 kuliček?

5. cvičení 11.11.2016

témata

 • vážení kuliček
 • amortizovaná analýza - nafukovací pole, increase bin. čísla
 • součet řady (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + …)
 • binární haldy, heap sort
 • řazení téměř seřazené posloupnosti rychleji než n.log(n)
 • merge sort - sloučení seřazených posloupností
 • binomiální haldy - merge, insert, delete, decrease, get-min
 • principy vedoucí k make-heap v O(N)

úlohy na doma

 • jak zvážit jinou kuličku z 13 na 3 vážení (lze)
 • určete stabilitu bubble, insertion, selection, merge, quick a heap sortu, odůvodněte
 • jak zadódovat aritmetický výraz s závorkami,+,-,*,/ ve stromě, a jak ho derivovat?
 • když umocníme matici sousednosti A (v mat. je na A[a][b] 1 pokud vede hrana z a do b, 0 jinak) na K, co tato nová matice A^K vyjadřuje?

6. cvičení 18.11.2016

témata

 • pre,in,post-order průchody stromu
 • aritmetické výrazy ve stromě a jejich derivace
 • BVS, následník, složitost průchodu
 • AVL, rotace, vyvažování

úlohy na doma

 • zůstávání úlohy ze cvičení 5

7. cvičení 25.11.2016

témata

 • Insert AVL případ 3b (dvojtá rotace)
 • Delete v AVL
 • AVL s minimálním počtem vrcholů
 • úvod k pravděpodobnosti, generování náhodných čísel, střední hodnota

úlohy na doma

 • Ten co vyfotil ten kočičí graf vystaví fotku na fit-wiki.
 • Zjistěte jestli se pošle vyvažovací signál výše, a jaké příznaky budou v AVL po mazání z levého syna X, pokud on měl příznak (+) a jeho pravý syn (Y) měl příznak (-).
 • Jak z velikého souboru vybrat náhodně jednu řádku, pokud nevíme kolik má soubor řádek, soubor se nevejde do pracovní paměti, a každá řádka má mít stejnou pravděpodobost výběru?
 • Jak z velikého soboru vybrat K náhodných řádek, tak aby každá měla stejnou pravděpodobnost (opět nemůžeme soubor načíst celý a neznáme jeho délku)?

8. cvičení 2.12.2016

témata

 • dodělání pravděpodobnosti - vybrání náhodné K-tice ze souboru (jedním průchodem)
 • Rozptylování (hešování) a vyhledávací tabulky - hešování stringů a hledání kolizí, mazání náhrobkem a proč je potřeba
 • Rozděl a panuj - hanojské věže, rychlé násobení (Karatsuba)

úlohy na doma

 • Mějme dvojté hashování s hashovací funkcí: h(f,i)=k mod 11 + i * h2(f); kde h2 je: h2(f)=2+k mod 3; vložte do hashovací tabulky (s velikostí jedenáct) prvky 2,4,6,12,11,42 a 46
 • pro jakoku hodnotu u předchozí úlohy platí, že bude mít stejnou fci h i h2 jako číslo 13?

9. cvičení 9.12.2016

Rekurzivní algoritmy a metoda Rozděl a panuj.

témata

 • počítání inverzí pomocí úpravy merge sortu
 • řazení spojového seznamu
 • zjišťování špatných vstupů quick sortu pro danou volbu pivota
 • úloha s kabely v lokaci A a B, zjistit pomocí žárovky a krokodýlů co je s čim spojeno
 • jak zjistit unikátnost prvků v poli

10. cvičení 16.12.2016 (semestrální test)


11. cvičení 19.12.2016 (Pondělí)

témata

 • řazení - CountingSort, RadixSort, řazení řetězců, hledání prvku v uspořádaném 2D poli
 • dynamika - nesousedící kuličky v řadě, tiling dominem plochy 3xN, nejlepší cesta po stromě, řezání na podpalindromy

12. cvičení 6.1.2016

témata

 • dynamika - nejdelší cesta uvnitř stromu
 • nejkratší cesty - Dijkstra
 • minimální kostra - Jarnik-Prim, Karatsuba, jak se mění při změně jedné váhy, na grafu s nízkými vahami, Union-Find, hledání druhé nejmenší kostry