Info

 • Kontakt: blazeva1 (na) fit.cvut.cz
 • Konzultace: Po domluvě emailem
 • Kde mě najdete: NB 341b

AG1 pro paralelku 201 (Středa 16:15).

Na této stránce najdete seznam probrané látky společně s dalšími úlohami k procvičení látky.

Body za aktivitu budou za domácí úkoly (max 5b). Jeden bod za jednu úlohu. Můžete očekávat přibližně jednu standardní a jednu programovací úlohu za 14 dní. Standardní úlohy lze poslat mailem či na papíře. Vyřešení programovací úlohy je potřeba doložit AC (poslat odkaz odevzdání) na testovacím serveru (CF ↗). Nejzašší termín odevzdání úlohy je v den cvičení do 23:59.

Aktuální úkoly (do konce zkouškového) – pošlete mailem

 • (1b) Dokažte, že v binomiální haldě nezle udělat extract min lépe než v O(log N).
 • (1b) Vyřešte úlohu A. Criminal ↗, odevzdejte zde ↗ a pošlete mi přijatý submission.
 • (1b) Úloha na DP CF #493 B ↗.
 • (1b) (navrhnuto Matyášem) Mějme graf (město), kde vrcholy reprezentují zastávky, a hrany reprezentují místní dopravu, konkrétně tramvaje. Každý spoj jezdí každou hodinu a je pro něj definováno, v jakou minutu vyjíždí (jede každou hodinu, vstup tedy je jen 0-59), a jak dlouho jede do cíle. Ve městě běsní občanská válka, takže není bezpečné se na zastávce zdržovat déle jak minutu, lze tedy pouze přeskočit do jiné tramvaje, která je zrovna na zastávce. Na vstupu máte graf, start a cíl, a máte určit jakým způsobem (a jesli vůbec) se dá dostat ze startu do cíle.
 • (1b) (přejato od Matyáše) Dva studenti FITu jedou vlakem a hrají následující hru. Na začátku hry si zvolí libovolnou matici celých čísel. Následně se střídají v tazích. Tah jednoho hráče probíhá následovně: Hráč si zvolí, jestli odebere první řádek nebo první sloupec. Na to, aby mohl první řádek/sloupec odebrat, musí být součet čísel na prvním řádku/sloupci sudý. Pokud nemůže udělat žádný tah (první řádek i sloupec mají lichý součet nebo je matice prázdná), prohrává a hra končí; Každý hráč se snaží dotlačit toho druhého do stavu, kde nebude moct udělat žádný tah. Navrhněte polynomiální algoritmus, který pro zadanou matici rozhodne, zda pokud budou hrát oba hráči optimálně, vyhraje první hráč nebo druhý hráč. Dokažte správnost algoritmu a jeho časovou složitost.

13. cvičení 02.01.

Nejkratší cesty

Probrané úlohy

 • Navrhněte graf, který má N vrcholů a exponenciální počet nejkratších cest.
 • Jak se změní nejkratší cesta, pokud zvýšíme cenu všech hran o K.
 • Navrhněte lineární algoritmus pro hledání nejkratších cest ve váženém DAGu.
 • Bellman-Ford a hledání záporných cyklů

Extra úlohy

 • Najděte nejkratší cestu, která je zároveň nejlevnější.
 • V matici směnárenských kurzů NxN, jak zjistíme jestli lze na kurzech vydělat?

12. cvičení 19.12.

Kostry a nejkratší cesty, Unioin-Find algoritmus

Probrané úlohy

 • DP tiling plochy 2xN pomocí dílků 1x2 a 2x1
 • Unikátnost vah není nutná pro nalezení minimální kostry, jen zaručuje její unikátnost. Důkaz minimality pro Kruskala na grafu s neunikátními vahami.
 • Jak se liší kostra grafu, pokud odebereme/přidáme hranu?
 • Použití Union-Find (aneb. Disjoint Set Union) v implementaci Kruskala.
 • Jak rychle hledat kostru grafu s omezenýma váhama, třeba 1 až 5? (pro Kruskala i Jarníka)

Extra úlohy

 • rychlé vyhodnocení rekurence jedné proměnné pomocí rychlého mocnění matice
 • dynamika - nejdelší cesta uvnitř stromu
 • nejkratší cesty - Dijkstra
 • minimální kostra - Jarnik-Prim, Karatsuba, jak se mění při změně jedné váhy, na grafu s nízkými vahami, Union-Find, hledání druhé nejmenší kostry

11. cvičení 12.12. (Radovan)

Dynamické programování

Probrané úlohy

 • počet cest mezi top-sorted N městy
 • dláždění plochy $N \times 2$ pomocí bloků velikosti 2x1 a 1x1
 • jak najít nejlevnější cestu mezi rohy v obdélníku plném čísel
 • hledání nejdelšího palindromu v řetězci v $O(n^2)$ (btw lze O(n))
 • rozřezat string na nejmenší počet palindromů
 • Longest Increasing Subsequence (LIS) v čase $O(n \log n)$
 • minimální vrcholové pokrytí ve stromě (3-stavová stromová dynamika)

Extra úlohy

 • LIS s jedním poklesem (lze zobecnit až na k poklesů)

10. cvičení 05.12. (semestrální test)

výsledek semestrálního testu


9. cvičení 28.11. (Radovan)

Rychlé řazení speciálních typů dat

Probrané úlohy

 • Counting sort, Radix sort (stabilní sorty)
 • Jak najít nejdelší úsek v poli, kde se žádné číslo neopakuje?
 • efektivní řazení řetězců (Radix, ale nesmí porovnávat mimo délku kratších stringů)
 • Jak rychle vyhledat konkrétní hodnotu v uspořádaném 2D poli (seřazeném shora i zleva) v O(N)

Extra úlohy

 • rychlé mocnění pomocí metody square multiply
 • Navrhněte algoritmus pro zjištění duplikátů v N prvkovém poli v čase O(N).
 • Jak napočítat inverze permutace pomocí úpravy Merge sortu?
 • Je potřeba osvítit každý čtvereček temné ulice. Na každém čtverečku je lampa se zadanou spotřebou. Aby byl čtvereček osvícen musí být buď rozsvícena jeho lampa, nebo obě sousední. Jaká je minimální spotřeba spuštěných lamp tak, aby všechny čtverečky osvítily. (DP, úloha z Kasiopea MFF)
 • Navrhněte algoritmus, který rychle najde maximum v poli. Prvky v poli tvoří konkávní posloupnost - tedy v poli je právě jedno maximum a pro ostatní prvky platí, že je prvek menší než jeden jeho soused. Analyzujte složisost.

8. cvičení 21.11.

Rekurzivní algoritmy, metoda Rozděl a panuj

Probrané úlohy

 • hanojské věže - proč je $2^n-1$ optimální, řešení pokud nemůžeme přesouvat mezi dvěma z kup přímo
 • řazení spojového seznamu v O(N log N) a O(log N) pomocné paměti, vylepšení na O(1) pomocnou paměť
 • zjišťování špatných vstupů quick sortu pro danou volbu pivota (první, prostřední, průměr)
 • rychlé násobení (Karatsuba)
 • jak malým počtem měření zjistit, které konce kabelů jsou vzájemně propojeny
 • jak najít společný medián dvou polí, pokud je nechci slít, postupně v O(N), O(sqrt(N)), O(log^2 N)

Extra úlohy

 • jak zjistit unikátnost prvků v poli
 • jak najít společný medián dvou polí, pokud je nechci slít, v O(log N)

7. cvičení 14.11.

AVL, pravděpodobnost, hešování

Probrané úlohy

 • Úvod k pravděpodobnosti, generování náhodných čísel, střední hodnota.
 • Náhodné generování čísla 0 až N-1 s uniformní pravděpodobností pomocí férové mince.
 • Rozdíl ve worst case deterministického a náhodného algoritmu.
 • Monty Hall problém
 • Vkládání do hešovací tabulky, kolize, dvojité hešování.
 • Kolik se provede operací před zaplněním celého pole pomocí hešovací funkce, která se chová náhodně.
 • Odebírání při otevřeném adresování je potřeba dělat pomocí náhrobků.

Extra úlohy

 • Jak z velikého souboru vybrat náhodně jednu řádku? Předem nevíme kolik má soubor řádek. Soubor se nevejde do pracovní paměti. Každá řádka má nakonec mít stejnou pravděpodobost výběru.
 • Jak z velikého soboru vybrat K náhodných řádek tak, aby každá měla stejnou pravděpodobnost? (opět nemůžeme soubor načíst celý a neznáme jeho délku)
 • Mějme dvojté hashování s hashovací funkcí: $h(k,i)=(k + i,h_2(k)) \bmod 11$; kde $h_2(k)=2+k \bmod 3$; vložte do hashovací tabulky (s velikostí jedenáct) prvky 2,4,6,12,11,42 a 46
 • najděte alespoň 2 hodnoty, pro které (u předchozí úlohy) platí, že budou mít stejnou fci $h$ i $h_2$ jako číslo 13?

6. cvičení 07.11.

Binární haldy ↗, Binomiální haldy ↗, BV stromy ↗, AVL stromy ↗ <- v odkazech jsou vizualizace! :D

Probrané úlohy

 • opakování binomiálních hald - extract min, merge, decrease, delete a increase value
 • BVS ↗, následník
 • Algoritmus, který vyváží BVS v $O(n)$ (postavení z pole). Vylepšení, které udrží BVS vyvážený amortizovaně v $O(\sqrt{n})$.
 • Vyvažované stromy - AVL ↗, vkládání, rotace a mazání
 • Jak zakódovat aritmetický výraz se závorkami a operacemi $+,-,\times,/$ do stromu. Algoritmus, který strom se zakódovaným výrazem zderivuje.
 • ochutnávka dynamického programování (DP) - Jak se hledá nejdelší cesta ve stromě.

Extra úlohy

 • AVL s minimálním počtem vrcholů
 • Zjistěte jestli se pošle vyvažovací signál výše, a jaké příznaky budou v AVL po vymazání nějakého prvku z levého podstromu vrcholu X, pokud X měl příznak (+) a jeho pravý syn (Y) měl příznak (-). (rozeberte případy)
 • pre,in,post-order průchody stromu - kde je ve výpise podstrom zadaného vrcholu?

5. cvičení 31.10.

binární haldy, amortizovaná analýza

Probrané úlohy

 • Mějme rovnoramenné váhy, které umí rozhodnout která hromada kuliček je těžší.
  • Na kolik vážení zjistíme, která z devíti kuliček je těžší?
  • Na kolik vážení to lze pro 12 kuliček, a proč to nejde pouze na 2?
  • Obecné dolní a horní meze na najití těžší kuličky.
 • Hledání jedničkové podmatice v matici nul a jedniček. Naivně v O(N^6), předpočtem v O(N^4). Lze O(N^2) pokud si předpočteme dva součty: počet jedniček do první nuly, směrem nahoru i dolu; uvědomíme si, že pokud budeme procházet všechny řádky a budeme při první jedničce po předchozí nule počítat největší možné rozměry obdélníku, který zde začíná, tak projdeme každé políčko jen jednou a najdeme při tom výsledek.
 • binární haldy ( postavení v O(n) ), heap sort
 • Zanalizujte amortizovanou složitost simulace fronty pomocí dvou zásobníků. (pushuje se do 1. zásobníku, pulluje se z 2. zásobníku, když je 2. prázdný, tak se všechny prvky postupně přesunou z 1. do 2. zásobníku.)
 • nafukovací pole účetní metodou, jak vyjdou jiné multiplikativní konstanty

Extra úlohy

 • sloučení k seřazených posloupností v $nk \log(k)$
 • increase bin. čísla přímým výpočtem
 • Navrhněte, jak zakódovat aritmetický výraz se závorkami a operacemi $+,-,\times,/$ do stromu. Ukažte algoritmus, který strom se zakódovaným výrazem zderivuje.
 • Nakreslete binomiální haldu s 42 prvkama.
 • Navrhněte operaci increase value prvku binomiální haldy (máte pointer a novou hodnotu) v $\log n$. Pamatujte, že nelze procházet všechny syny, páč jich je moc, a nevyšla by dobrá složitost.

4. cvičení 24.10.

DFS, topologické uspořádání, sqrt dekompozice, řazení ↗

Probrané úlohy

 • hledání topologického uspořádání pomocí odřezávání listů
 • příklady na topologické uspořádání
 • BFS - kulhavý kůň, Loydova patnáctka
 • maximální vzdálenost vrcholů
 • algoritmus pro zjištění bipartitnosti grafu
 • Běžci si pamatují některé, kteří doběhli před nimi, je možné rekonstuovat jednoznačné pořadí pouze z této informace?
 • Mocnina matice sousednosti A (v mat. je $A_{a,b}=1$ pokud vede hrana z a do b, 0 jinak) na K, nová matice $A^K$ vyjadřuje počet různých sledů z vrcholu a do b.
 • V grafu jsou 2 vrcholy takové, že po jejich odebrání zůstane graf souvislý.
 • Hledání minima v poli vyžaduje N-1 porovnání.
 • Hledání sqrt(n) nejmenších prvků v čase O(n)

Extra úlohy

 • Jak rychle najít k-tý nejmenší prvek v neseřazeném poli?
 • Počet topologických uspořádání v orientovaném $K_n, K_{n,n}, n \times C_4$?
 • Jaká je (maximální) délka nejkratší cesty mezi libovolnými uzly $u,v$ v grafech: $K_n, K_{n,m}, C_n, $
 • Jak zjistit jestli existují právě 2 topologicá uspořádání?
 • Vyberme hranu e z grafu G, existuje vždy kostra taková, že obsahuje hranu e?
 • Mějme graf G se startem a cílem ve kterém má každá hrana danou nosnost. Ve startu stojí nákladní vůz k neomezenou kapacitou. Jak těžký náklad lze na nákladní vůz naložit tak, aby se dostal do cíle po hranách s větší nostností, než je váha jeho nákladu?

3. cvičení 17.10.

podgrafy, stromy, kostry, DFS, BFS, orientované grafy

Probrané úlohy

 • všechny podgrafy a indukované podgrafy $K_4$
 • omezení počtu listů (2 - n-2) a extrémní grafy, dolní mez $|L| \geq \Delta(T)$
 • vnitřních vrcholů pro zadaný počet listů a stupně vnitřních vrcholů

 • vnitřních uzlů pro zadaný počet listů a stupeň je $\frac{l-2}{d-2}$

 • počet koster grafů $P_n, T, K_n, K_{1,n}, C_n, K_{2,n}$
 • Pro soubor kladných čísel A existuje strom T se souborem stupňů A právě tehdy, když suma prvků A=2|V|-2.
 • počet koster různých grafů
 • drobet DFS v orientovaném grafu
 • drobet topologické uspořádání

Extra úlohy

 • jak v DFS
  • vypsat cestu ze startu do cíle?
  • spočíst souvislé komponenty?
 • jak v BFS
  • zjistit nejmenší vzdálenost vrcholů?
  • najít nejkratší cestu?
 • nejvyšší / nejnižší počet hran G s n vrcholy a c komponentami
 • Mějme mřížku NxN, některá políčka jsou dostupná a jiná jsou zdi. Na mřížce máme figurku ‘kulhavého koně’. Kůň začíná na políčku s a chceme dojít na políčko e. Kulhavý kůň se pohybuje každý lichý krok jako kůň, a každý sudý krok jako král. Navrhněte algoritmus, který najde nejkratší (nejméně pohybů) cestu tohoto koně z s do e.
 • Máme 3 nádoby, které mají kapacity A, B a C. Navrhněte algoritmus, který zjistí jak odměřit D litrů? (nelze zloušet od oka, lze pouze nádoba naplnit, vylýt, přelít apod.)

2. cvičení 10.10.

doplněk grafu, slabá ↗ souvislost, indukovaný podgraf

Probrané úlohy

 • Počet automorfismů grafu a jeho doplňku je stejný.
 • Existuje nesouvislý graf G, který má nesouvislý doplněk? (komplet formální důkaz)
 • Kolik existuje různých cest délky M uvnitř kliky $K_n$ nebo v bipartitním grafu $K_{n,n}$?
 • Graf obsahující kružnici jako podgraf obsahuje i indukovanou kružnici jako podgraf.
 • Graf obsahující lichou kružnici jako podgraf obsahuje i lichou indukovanou kružnici jako podgraf.

Extra úlohy

 • Grafy jsou isomorfní právě tehdy pokud jsou jejich doplňky izomorfní.
 • Jsou každé dva $(n-2)$-regulární grafy izomorfní (|V|=n, n>1)?
 • Dokažte nebo vyvtaťte, že v oritentovaném grafu se vstupním i výstupním stupni >= 1 vždy existuje orientovaný cyklus.
 • Kolik existuje $C_4$ na 4-partitním grafu $K_{n,n,n,n}$?
 • Kolik existuje různých cest délky M mezi uzly x a y uvnitř kliky $K_n$ nebo v bipartitním grafu $K_{n,n}$?
 • Určete (nakreslete) všechny indukované podgrafy kliky $K_5 - e$ (K5 bez hrany).
 • Určete (nakreslete) všechny (neizomorfní, tzn. prostě všechny) podgrafy kliky K4.

1. cvičení 03.10.

podmínky zápočtu ↗, vrchol, hrana, stupeň, soubor stupňů, princip sudosti, regularita

Probrané úlohy

 • Kolik vypíše program hvězdiček?
 • Formální zápis grafu $G=(\{1,2,3\},\{\{1,2\},\{2,3\}\})$ a existence grafů za různých podmínek.
 • Funkce podle asymptotické složitosti ↗ ($n \log n$, $2^n$, $n^2$, $\sqrt{n}$, $n!$, $\log^2 n$, $\log {\sqrt{n}}$, $\sqrt{\log{n}}$, $n^{21}$)
 • házení vajíček z paneláku
 • Pro která n existuje graf, ve kterém má každý vrchol jiný stupeň? (nelze)
 • podmínky isomorfismu ↗ (#uzlů, #hran, stupně, sousedi, …)
 • Jsou každé dva $(n-1)$-regulární grafy izomorfní (|V|=n, n>0)? (ano, jsou to kliky)
 • automorfismus

Extra úlohy

foo(q)
  for i := 1 to q do
    print(#)
foo2(N)
  for i := 1 to N do
    foo(i)
    j=1
    while j<=N do
      foo(j)
      j=j*2
 • Pro která n existuje graf, ve kterém má každý vrchol jiný stupeň, kromě dvou, které mají stejné?
 • Kolik se vypíše znaků # pro výše uvedený program při zavolání funkce foo2?
 • Kolik hodů vajíčkem potřebuju, abych zjistil patro, ze kterého se rozbije, pokud mám tři vajíčka?
 • Navrhněte dvojici grafů, každý s alespoň šesti vrcholy, které nejsou isomorfní, ale mají stejný soubor stupňů.
 • Zjistěte počet automorfismů pro kliku o šesti vrcholech, ze které jsme odebrali dvě hrany, které spolu nesousedí (tj. hrany bez společného uzlu), zkuste zobecnit na kliku s N vrcholy bez dvou hran.
 • Lze rozložit úplný graf $K_n$ (n je sudé) na sjednocení hranově disjunktních 2-regulárních grafů?